Säännöt

SOININ METSÄSTYSSEURA ry:n SÄÄNNÖT SEKÄ HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

 

1 §

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

 

Yhdistyksen nimi: Soinin Metsästysseura

Kotipaikka: Soini

Kunta: Soini

Yhdistys on perustettu 11.4.1978 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

 

2 §

 

SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.

 

3 §

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään;

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

4 §

 

SEURAN JÄSENET

 

Seuran johtokunta voi hyväksyä seuran jäseneksi henkilön, joka sitoutuu metsästystä harjoittaessaan  noudattamaan seuran metsästyssääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi valittaessa etusijalla ovat maanomistajat ja heidän perheenjäsenensä sekä seuran alueella asuvat henkilöt. Jokainen jäsenhakemus käsitellään tapauskohtaisesti seuran jäsenmäärä huomioiden.

 

5 §

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

 

6 §

 

SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

 

SEURASTA EROTTAMINEN

 

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

1) ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

9 §

 

TALVIKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Hyväksytään työjärjestys;

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12) Käsitellään seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) Päätetään Lehtimäen-Soinin riistanhoitoyhdistykselle ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:lle tehtävistä esityksistä;

16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 §

 

KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

11§

 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 §

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §

 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

 

Jokaisella liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

         

14 §

 

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 §

 

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

 

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 §

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §

 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18 §

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n ja Lehtimäen-Soinin riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) hyväksyä ja erottaa jäsenet;

13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.  

 

19 §

 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §

 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

 

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

 

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi riistanhoitoyhdistykselle ja muille johtokunnan tarpeellisiksi katsomilleen tahoille.

 

21 §

 

MUUTA

 

Muutoin noudettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 


 

METSÄSTYKSEN JOHTAJAN OHJEET HIRVISEURUEEN JÄSENILLE

 

Jokaisella metsästäjällä tulee olla oranssi tai punainen päähine sekä liivi tms vaatetus, joka erottuu selkeästi maastosta.

 

Ase ladataan vasta, kun on saavuttu passipaikalle. Ennen passipaikalta poistumista aseen piipusta poistetaan patruuna ja lipas irrotetaan sekä laukaistaan ns. tyhjä laukaus. Mikäli mahdollista myös lukko on hyvä irrottaa aseesta.

 

Passipaikalta ei saa siirtyä ilman metsästyksen johtajan lupaa.

 

Muutoin noudatettakoon metsästyksen johtajan antamia ohjeita ja hyviä metsästystapoja sekä metsästyslainsäädäntöä ja Soinin Metsästysseura ry:n hirvenmetsästyssääntöjä.

 

 

 

Soinissa    ___.___.20___                                              _______________________________________

                                                                                    Metsästyksen johtajan allekirjoitus

 

 

SOININ METSÄSTYSSEURA ry:n HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

 

1 §

Aseellisena hirvenmetsästykseen osallistuvan tulee joka vuosi osallistua hirvimerkkiammuntoihin ja suorittaa hyväksyttävä ampumakoe joka kolmas vuosi. Ampumakoe on oltava suoritettuna ennen metsästykseen osallistumista. Ampumakokeen voimassaolon tarkistaa metsästyksen johtaja.

2 §

Seuran jäsenyys, voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen edellyttämä hirviase ja aseen hallussapitolupa on oltava kunnossa.

3 §

Seurueeseen pääsyn edellytys on 15 vuoden ikä.

4 §

Seurueessa voi metsästää korkeintaan 20 metsästäjää samanaikaisesti (turvallisuus ja järjestyksen pito). Poikkeuksista voidaan sopia seurueitten johtajien kesken.

5 §

Samasta taloudesta tulevat metsästäjät ovat samalla jako-osuudella.

Saaliista kuuluu kaatajalle nahka ja pää sarvineen.

7 §

Kaadetusta hirvestä annetaan maanomistajalle  maanomistajaosuutena n. 5 kg hyvää lihaa. Vasasta vastaava määrä on n. 2,5 kg.

8 §

Seurueen jako-osuudella olevan tulisi pidättyä maanomistajaosuudesta.

9 §

Seurueen jäsen on velvollinen:

 • edistämään yhteishenkeä seurueessa.
 • noudattamaan annettuja määräyksiä ja hyviä metsästäjätapoja.
 • osallistumaan kaadettujen eläinten teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn.
 • olemaan mukana jahdissa joka kerta, ellei ole pätevää syytä (lupa johtajalta) poissaoloon. Mikäli poissaolo on jatkuvaa, voidaan koko osuus poistaa.

10 §

Jäsen voidaan erottaa seurueesta ja seurasta, jos hän

 • aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai toisen omaisuudelle.
 • rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi metsästystapoja
 • metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa tai ohjeita
 • aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa ja toimii näiden etujen vastaisesti
 • jättää jäsenmaksunsa tai jako-osuutensa maksamatta tai muut velvollisuutensa täyttämättä.

11§

Jäsentä voidaan rangaista, jos hän

 • hirveä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään tai sukupuoleen nähden.
 • ampuu hirveä ylipitkältä matkalta(liikkuva hirvi yli 40 m ja seisova hirvi yli 80 m) ja haavoittaa sitä eikä eläintä saada ampujan toimesta kaadetuksi samana päivänä.
 • käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan
 • on alkoholin vaikutuksen alainen.

12 §

Rangaistuseuraamuksia ovat

 • erottaminen seurueesta joko kokonaan tai määräajaksi.
 • määräaikainen toiminta aseettomana ajomiehenä.
 • varoitus.
 • seurueen päättämä muu kohtuullinen rangaistus.

13 §

Koiran tuomisesta jahtiin on sovittava ennakkoon seurueen johtajan kanssa.

 

Säännöt vahvistettu kesäkokouksessa 9.8.1996

Muutos 1§ ja 3§ vahvistettu hirvikokouksessa 14.9.2003